اسماعیل گل عنبر

🔴 یادآروی…نیازی نیست انسان بزرگی باشیم، انسان بودن خود نهایت بزرگی‌ست…!به یاد شهید قیام اسماعیل گل عنبرآدم ها و انسان ها هردو انتخاب دارند… اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است… این جمله از یکی از شهیدان قیام در شهر جوانرود است. شهید اسماعیل گل عنبر یکی از معتمدان جوانرود که روز ۳۰آبانادامه خواندن «اسماعیل گل عنبر»